Categories
Uncategorized

Подмяна на невалидна шофьорска книжка в България

за такъв "звяр" преди 12 години изкарах книжка

Преди известно време с ужас установих, че шофьорската ми книжка е изтекла още през месец Май тази година. Е, не е чак толкова голям проблем, като се има предвид, че не съм я ползвал от поне 5 години 🙂

Тази седмица си спомних, че МВР прави някакви промени по външния вид на въпросния документ и реших да се информирам дали има някакъв гратисен период за подмяната, в който няма да се налагат глоби на “отговорни” хора като мен. С много положени усилия днес най-накрая успях да намеря достоверна информация от “извода”. Извадката по-долу е от страницата на МВР и поне според мен е единствения достоверен източник на подобен род информация.

Ето какво пише там:

Подмяна на свидетелство за управление на МПС

Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача (чл.151, ал.9 от ЗДвП).

За подмяна на свидетелство за управление на МПС лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:

1. заявление по образец;

2. карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;

3. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз;

4. старото свидетелство за управление на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство);

5. документ за платена държавна такса;

При подаване на заявлението длъжностно лице заснема чрез цифрови устройства подписа и лицето на заявителя.

Заявлението за подмяна на свидетелството за управление на МПС се подава в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на заявителя (независимо от това, в кой регион е издадено старото свидетелство) лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от Закона за българските лични документи. Водачите, чиито свидетелства за управление на МПС са издадени в регион, различен от постоянния адрес на заявителя, трябва да попълнят молба за смяна на местоотчета.

При подмяна на свидетелство за управление на МПС, на български граждани, поради изтичане срока на валидност, заявление може да се подаде и в Районните управления на МВР само едновременно с подаването на заявление за друг български личен документ (лична карта или паспорт).

Връчването на готовите свидетелства за управление на МПС се извършва в звеното “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР или Районното управление на МВР, където е подадено заявлението.

Свидетелство за управление на моторно превозно средство не се издава до заплащане изцяло на дължимите глоби. (чл.159, ал.2 от ЗДвП).

…………

Срокове за издаване на Свидетелство за управление на МПС

1. При обикновена услуга до 30 дни от приемане на заявлението.

2. При бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.

3. При издаване на свидетелство за управление на МПС експресна услуга не се прилага.

4. Когато заявлението за подмяна на свидетелство за управление на МПС е прието в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни.

За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

– за свидетелство за управление на МПС на лица до 58 г. – 25 лв.;

– за свидетелство за управление на МПС на лица от 58 до 70 г. – 11 лв.;

– за свидетелство за управление на МПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто – 3 лв.

– за издаване или подмяна на контролен талон към свидетелство за управление на МПС – 1 лв.

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок до 10 дни.

Освобождават се от заплащане на такси за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

ВАЖНО!

1. Свидетелствата за управление на МПС се издават при спазване принципа в Европейския съюз за обичайно пребиваване на лицата. При издаване на свидетелство за управление на МПС, лицето подписва декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава- членка на Европейския съюз, и че не притежава друго валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз (чл.151, ал.5 от ЗДвП). При деклариране на неверни данни лицето носи наказателна отговорност.

2. Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. (чл.151, ал.7 от ЗДвП).

3. Свидетелство за управление на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби по Закона за движението по пътищата.

4. Дубликат на свидетелство за управление на МПС и контролен талон не се издават на водач на който са отнети всички контролни точки.

5. Картата за медицински преглед на водач на МПС е със срок на валидност една година от датата на издаване (чл. 5, ал.3 от Наредба № 31/26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство)

До тук всичко е чудесно! Както винаги, обаче, има едно “но” и това “но” идва от следващия текст в разпоредбата:

Удължаване срока на валидност на българско свидетелство за управление на МПС за територията на Р България

Съгласно § 21б от Закона за българските лични документи (Загл. изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г.) срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно превозно средство с изтичащ срок на валидност през 2010 г. се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. По искане на лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може да се издаде и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

 

Сега се питам, дали въпреки обявения гратисен период няма да подлежа на санкциониране, след като не съм си извадил такова удостоверение?

Явно ще трябва да рискувам и да отида направо до КАТ Варна за да проверя.

 

Ако всичко мине добре (разбирай без санкции) и се размина само с изхабени нерви и много загубено време по опашки мисля да се възползвам и от следния текст в същата наредба:

Издаване на контролен талон “Водач на МПС без наказания”

Контролен талон “Водач на МПС без наказания” се издава от структурните звена “Пътна полиция” при СДВР и ОДМВР според постоянния адрес на водача при поискване в случаите когато водачът:

– няма наложени наказания за нарушения по ЗДвП от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;

– няма наложени наказания за нарушения по ЗДвП през последните 6 години.

За издаване на контролен талон “Водач на МПС без наказания” лицето представя в звената “Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес на заявителя следните документи:

1. молба по образец;

2. валидно свидетелството за управление на МПС;

3. документ за платена държавна такса.

 

При добро стечение на обстоятелствата съм се заканил да опиша ясно и точно всички процедури, срокове и такси по издаването на документа, тъй като никъде в Интернет подобно нещо не е направено. Всичко е догадки и предположения, а ако информацията е от авторитетен източник, тя от поне една година.

Източник: http://www.mvr.bg/Guide/kat_spisak_uslugi.htm